Ngày 13 Tháng 11 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Chương trình năng suất chất lượng

 

Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh

 

I. Giai đoạn 2012 - 2015

1) Mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển giao công nghệ, áp cụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

2) Nội dung:

 •  Hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực quản lý

 •  Hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến

 •  Hỗ trợ tham gia giải thưởng Chất lượng quốc gia, Hội chợ công nghệ - thiết bị

 •  Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới

 •  Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu tạo ra công nghệ mới

(Xem chi tiết)

3) Quy chế hoạt động:

Quy chế này quy định về thủ tục xét, cấp kinh phí cho các tổ chức/ cá nhân/ doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện các nội dung của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi là Chương trình). Hoạt động hỗ trợ kinh phí của Chương trình bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Lĩnh vực 1: Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng HACCP, ISO 14001, ISO 17025, ISO 22000, GAP, TQM, GMP, ISO 9001, OHSAS 18001, SFQ; SA 8000.

 • Lĩnh vực 2: Đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Cúp vàng sản phẩm tại Chợ công nghệ và thiết bị cấp tỉnh, vùng và cấp quốc gia; Giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ quốc tế thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.  

 • Lĩnh vực 3: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới.

 • Lĩnh vực 4: Hỗ trợ đổi mới và tạo ra công nghệ mới, áp dụng cho những công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

(Xem chi tiết)

4) Kế hoạch thực hiện:

5) Một số nội dung đã triển khai:

 • HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn: 30 triệu đồng;

 • ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường: 25 triệu đồng;

 • ISO 17025 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: 25 triệu đồng;

 • ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: 20 triệu đồng;

 • GAP - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt: 20 triệu đồng;

 • TQM: Quản lý chất lượng toàn diện: 20 triệu đồng;

 • GMP: Thực hành sản xuất tốt: 20 triệu đồng;

 • ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu: 15 triệu đồng;

 • OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp: 15 triệu đồng;

 • SA 8000 - Trách nhiệm xã hội: 15 triệu đồng;

 • SFQ - Chất lượng an toàn thực phẩm: 15 triệu đồng.

 6) Một số biểu mẫu

7) Một số Văn bản

 • Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/05/2010 Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 Về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020.

II. Giai đoạn 2014 - 2020

1. Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk"

- Công văn tuyên truyền Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Công văn 141/SKHCN-TĐC ngày 22/3/2016).

- Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014)

- Kế hoạch tổng thể dự án (Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 11/01/2016).

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ (Biểu mẫu).

- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thay đổi Phó Trưởng ban thường trực Ban điều hành dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đọan 2014 - 2020" (Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/6/2018).

Thông báo
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1687735

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007