Ngày 21 Tháng 1 Năm 2018 Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đề án Quỹ gen

 

Đề án Quỹ gen

 

1) Quyết định phê duyệt:

 • Điều 1. Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ 2014 đến năm 2020, bao gồm 10 nhiệm vụ:

              Nhiệm vụ đề nghị triển khai trong kế hoạch năm 2014 - 2015: 04 nhiệm vụ.

              Nhiệm vụ đề nghị triển khai trong kế hoạch năm 2016 - 2020: 06 nhiệm vụ.

 • Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung Đề án được phê duyệt, bổ sung các nhiệm vụ bảo tồn gen và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện vào kế hoạch đầu năm; Đồng thời, tổ chức tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định các nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành.

 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

2) Mục tiêu:

 • Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu nguồn gen quý, hiếm, có giá trị kinh tế, khoa học, an ninh, quốc phòng, y học và xuất khẩu trong các khu bảo tồn, rừng tự nhiên, các cơ sở nghiên cứu và trong tự nhiên của tỉnh.

 • Củng cố, tăng cường năng lực, cơ sở vật chất, và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế, an ninh, quốc phòng, y học và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 • Xây dựng được hệ thống các giải pháp hình thành các khu vực bảo tồn hệ động, thực vật tại các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia và các đơn vị nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

3) Nội dung:

 • Điều tra, thu thập và đánh giá nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế, an ninh, quốc phòng và y học trên địa bàn tỉnh

 • Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật để bảo tồn các nguồn gen và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen bảo tồn

 • Tăng cường năng lực, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở hoạt động bảo tồn cấp tỉnh

 • Nghiên cứu phục tráng các giống vật nuôi, cây trồng bản địa để phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

 • Nghiên cứu xây dựng các mô hình nuôi trồng chuyên canh các loài cây, con quý hiếm, đặc hữu và có giá trị kinh tế cao.

 • Xây dựng mạng lưới quỹ gen để tổ chức thực hiện, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen.

(Chi tiết: QĐ 2209-QD-UBND)

4) Kế hoạch thực hiện:

Thông báo
Công văn 05/TTTK ngày 12/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Công văn số 08/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp năm 2017
Công văn số 07/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Công văn về việc tổ chức điều tra thống kê về KH&CN năm 2017
Thông báo nộp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo số 162/TB-SKHCN ngày 04/12/2017 V/v thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trong j điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thông báo số 653/SKHCN-CNg ngày 23/11/2017 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn 149/SKHCN-CNg ngày 07/4/2017 V/v phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 39/QĐ-UBND
Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 24/2/2017 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018
Mẫu báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng và kế hoạch tháng
Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại : 81
+ Hôm nay: 81
Tổng lượng truy cập
1284805

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007