Ngày 22 Tháng 4 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đề án Quỹ gen

 

Đề án Quỹ gen

 

1) Quyết định phê duyệt:

 • Điều 1. Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ 2014 đến năm 2020, bao gồm 10 nhiệm vụ:

              Nhiệm vụ đề nghị triển khai trong kế hoạch năm 2014 - 2015: 04 nhiệm vụ.

              Nhiệm vụ đề nghị triển khai trong kế hoạch năm 2016 - 2020: 06 nhiệm vụ.

 • Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung Đề án được phê duyệt, bổ sung các nhiệm vụ bảo tồn gen và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện vào kế hoạch đầu năm; Đồng thời, tổ chức tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định các nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành.

 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

2) Mục tiêu:

 • Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu nguồn gen quý, hiếm, có giá trị kinh tế, khoa học, an ninh, quốc phòng, y học và xuất khẩu trong các khu bảo tồn, rừng tự nhiên, các cơ sở nghiên cứu và trong tự nhiên của tỉnh.

 • Củng cố, tăng cường năng lực, cơ sở vật chất, và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế, an ninh, quốc phòng, y học và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 • Xây dựng được hệ thống các giải pháp hình thành các khu vực bảo tồn hệ động, thực vật tại các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia và các đơn vị nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

3) Nội dung:

 • Điều tra, thu thập và đánh giá nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế, an ninh, quốc phòng và y học trên địa bàn tỉnh

 • Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật để bảo tồn các nguồn gen và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen bảo tồn

 • Tăng cường năng lực, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở hoạt động bảo tồn cấp tỉnh

 • Nghiên cứu phục tráng các giống vật nuôi, cây trồng bản địa để phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

 • Nghiên cứu xây dựng các mô hình nuôi trồng chuyên canh các loài cây, con quý hiếm, đặc hữu và có giá trị kinh tế cao.

 • Xây dựng mạng lưới quỹ gen để tổ chức thực hiện, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen.

(Chi tiết: QĐ 2209-QD-UBND)

4) Kế hoạch thực hiện:

Thông báo
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Công văn số 315/SCT-QLNL ngày 21/3/2019 của Sở Công thương v/v phối hợp tổ chức triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 22/TB-SKHCN ngày 21/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 83 - TB/ĐU ngày 18/12/2018 của Đảng ủy Sở KH&CN, V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Thông báo 177/TB-SKHCN ngày 05/12/2018, Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Thông báo 171/TB-SKHCN, V/v xây dựng thuyết minh Dự án "Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 13/11/2018, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1894466

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007