Ngày 13 Tháng 11 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đề án Quỹ gen

 

Đề án Quỹ gen

 

1) Quyết định phê duyệt:

 • Điều 1. Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ 2014 đến năm 2020, bao gồm 10 nhiệm vụ:

              Nhiệm vụ đề nghị triển khai trong kế hoạch năm 2014 - 2015: 04 nhiệm vụ.

              Nhiệm vụ đề nghị triển khai trong kế hoạch năm 2016 - 2020: 06 nhiệm vụ.

 • Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung Đề án được phê duyệt, bổ sung các nhiệm vụ bảo tồn gen và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện vào kế hoạch đầu năm; Đồng thời, tổ chức tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định các nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành.

 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

2) Mục tiêu:

 • Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu nguồn gen quý, hiếm, có giá trị kinh tế, khoa học, an ninh, quốc phòng, y học và xuất khẩu trong các khu bảo tồn, rừng tự nhiên, các cơ sở nghiên cứu và trong tự nhiên của tỉnh.

 • Củng cố, tăng cường năng lực, cơ sở vật chất, và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế, an ninh, quốc phòng, y học và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 • Xây dựng được hệ thống các giải pháp hình thành các khu vực bảo tồn hệ động, thực vật tại các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia và các đơn vị nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

3) Nội dung:

 • Điều tra, thu thập và đánh giá nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế, an ninh, quốc phòng và y học trên địa bàn tỉnh

 • Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật để bảo tồn các nguồn gen và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen bảo tồn

 • Tăng cường năng lực, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở hoạt động bảo tồn cấp tỉnh

 • Nghiên cứu phục tráng các giống vật nuôi, cây trồng bản địa để phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

 • Nghiên cứu xây dựng các mô hình nuôi trồng chuyên canh các loài cây, con quý hiếm, đặc hữu và có giá trị kinh tế cao.

 • Xây dựng mạng lưới quỹ gen để tổ chức thực hiện, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen.

(Chi tiết: QĐ 2209-QD-UBND)

4) Kế hoạch thực hiện:

Thông báo
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1687670

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007