Ngày 18 Tháng 12 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
KH&CN địa phương
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích Yếu
137/TB-SKHCN 31/8/2018 Sở KH&CN Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
82/TB-SKHCN 11/5/2018 Sở KH&CN Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
545/QĐ-UBND 16/3/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
4217/UBND-KGVX 02/6/2017 UBND tỉnh Đắk Lắk 4217/UBND-KGVX ngày 02/6/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TT, ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
741-UBND-KT 07/02/2017 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn 741/UBND-KT ngày 07/02/2017 V/v triển khai Quyết định số 2840/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
05-SKHCN-CNg 06/01/2017 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 05-SKHCN-CNg ngày 06/01/2017 của Sở KH&CN V/v Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2016
6693-UBND-KT 24/8/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn số 6693-UBND-KT ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v triển khai quyết định số 1653/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
5984/UBND-CN 01/8/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn số 5984/UBND-CN ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v triển khai các văn bản của Trung ương quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
2311/QĐ-UBND 08/8/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
38/STTTT-CNTT 22/01/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk Công văn số 38/STTTT-CNTT ngày 22/01/2016 về việc hướng dẫn vô hiệu hóa phần mềm Lenovo Services Engine trên máy tính Lenovo
323/KH-UBND 15/01/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch 323/KH-UBND ngày 15/01/2016 Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
1890/UBND-CN 25/03/2015 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn số 1893/UBND-CN ngày 25/03/2015 V/v triển khai văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2015/CT-UBND 04/03/2015 UBND tỉnh Đắk Lắk 02/2015/CT-UBND ngày 04/03/2015 V/v tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh
4261/UBND-TH 23/06/2014 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn 4261/UBND-TH ngày 23/06/2014 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 06 định hướng nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động KHCN
24/2014/QĐ-UBND 14/07/2014 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 04/07/2014, ban hành quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hành hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
16/2014/QĐ-UBND 11/06/2014 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Bản tin các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
884/UBND-TH 12/02/2014 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn về việc triển khai thực hiện kế hoạch 4282/KH-UBND ngày 28/06/2013 và chỉ thị số 04/2013 CT-UBND ngày 01/08/2013 của UBND tỉnh
04/2013/CT-UBND 01/08/2013 UBND tỉnh Đắk Lắk Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động tăng cường công tác quản lý nhà nước về KHCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4282/KH-UBND 28/06/2013 UBND tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch thực hiện chương trình số 26/CTr-TW, ngày 12/04/2013 của tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW của hội nghị TW 6 về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
43/2011/NQ/HĐND 22/12/2011 HĐND tỉnh Đắk Lắk Nghị quyết phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2015
2709/QĐ-UBND 21/11/2012 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
609/QĐ-UBND 09/03/2011 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015
3350/QĐ-UBND 08/12/2008 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
42/2007/QĐ-UBND 08/11/2007 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định Ban hành một số mức chi thực hiện các đề tài dự án KHCN có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
12/TB-SKHCN 06/01/2014 Sở KHCN Đắk Lắk Thông báo 12/TB-SKHCN v/v xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KHCN hỗ trợ nghành chỉ định thuộc lĩnh vực KHCN năm 2014
Thông báo
Thông báo 171/TB-SKHCN, V/v xây dựng thuyết minh Dự án "Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 13/11/2018, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1731449

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007