Ngày 21 Tháng 1 Năm 2018 Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
KH&CN địa phương
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích Yếu
4217/UBND-KGVX 02/6/2017 UBND tỉnh Đắk Lắk 4217/UBND-KGVX ngày 02/6/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TT, ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
741-UBND-KT 07/02/2017 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn 741/UBND-KT ngày 07/02/2017 V/v triển khai Quyết định số 2840/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
05-SKHCN-CNg 06/01/2017 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 05-SKHCN-CNg ngày 06/01/2017 của Sở KH&CN V/v Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2016
6693-UBND-KT 24/8/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn số 6693-UBND-KT ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v triển khai quyết định số 1653/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
5984/UBND-CN 01/8/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn số 5984/UBND-CN ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v triển khai các văn bản của Trung ương quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
2311/QĐ-UBND 08/8/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
38/STTTT-CNTT 22/01/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk Công văn số 38/STTTT-CNTT ngày 22/01/2016 về việc hướng dẫn vô hiệu hóa phần mềm Lenovo Services Engine trên máy tính Lenovo
323/KH-UBND 15/01/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch 323/KH-UBND ngày 15/01/2016 Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
1890/UBND-CN 25/03/2015 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn số 1893/UBND-CN ngày 25/03/2015 V/v triển khai văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2015/CT-UBND 04/03/2015 UBND tỉnh Đắk Lắk 02/2015/CT-UBND ngày 04/03/2015 V/v tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh
4261/UBND-TH 23/06/2014 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn 4261/UBND-TH ngày 23/06/2014 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 06 định hướng nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động KHCN
24/2014/QĐ-UBND 14/07/2014 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 04/07/2014, ban hành quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hành hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
16/2014/QĐ-UBND 11/06/2014 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Bản tin các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
884/UBND-TH 12/02/2014 UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn về việc triển khai thực hiện kế hoạch 4282/KH-UBND ngày 28/06/2013 và chỉ thị số 04/2013 CT-UBND ngày 01/08/2013 của UBND tỉnh
04/2013/CT-UBND 01/08/2013 UBND tỉnh Đắk Lắk Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động tăng cường công tác quản lý nhà nước về KHCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4282/KH-UBND 28/06/2013 UBND tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch thực hiện chương trình số 26/CTr-TW, ngày 12/04/2013 của tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW của hội nghị TW 6 về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
43/2011/NQ/HĐND 22/12/2011 HĐND tỉnh Đắk Lắk Nghị quyết phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2015
2709/QĐ-UBND 21/11/2012 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
609/QĐ-UBND 09/03/2011 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015
3350/QĐ-UBND 08/12/2008 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
42/2007/QĐ-UBND 08/11/2007 UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định Ban hành một số mức chi thực hiện các đề tài dự án KHCN có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
12/TB-SKHCN 06/01/2014 Sở KHCN Đắk Lắk Thông báo 12/TB-SKHCN v/v xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KHCN hỗ trợ nghành chỉ định thuộc lĩnh vực KHCN năm 2014
Thông báo
Công văn 05/TTTK ngày 12/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Công văn số 08/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp năm 2017
Công văn số 07/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Công văn về việc tổ chức điều tra thống kê về KH&CN năm 2017
Thông báo nộp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo số 162/TB-SKHCN ngày 04/12/2017 V/v thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trong j điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thông báo số 653/SKHCN-CNg ngày 23/11/2017 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn 149/SKHCN-CNg ngày 07/4/2017 V/v phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 39/QĐ-UBND
Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 24/2/2017 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018
Mẫu báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng và kế hoạch tháng
Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại : 70
+ Hôm nay: 70
Tổng lượng truy cập
1284791

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007