Ngày 21 Tháng 1 Năm 2018 Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quy chế hoạt động

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KH&CN TỈNH NHIỆM KỲ VIII

(GIAI ĐOẠN 2016-2020)

 

           Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 15/6/20116 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020).

 

* Hội đồng KH&CN có nhiệm vụ tư vấn Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ. Xây dựng văn bản QPPL, ban hành cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

2. Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh. Xác định các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ (5 năm và hàng năm).

3. Kết nối, phối hợp với các tổ chức, lực lượng khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, áp dụng các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của địa phương.

4. Phương hướng và các giải pháp chủ yếu về bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

5. Kiến nghị khen thưởng các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ có giá trị và những kỹ thuật tiến bộ được áp dụng vào sản xuất và đời sống thuộc cấp tỉnh quản lý.

6. Thẩm định, phê duyệt các đề tài, dự án theo đúng định hướng phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

7. Các vấn đề quan trọng khác về khoa học, công nghệ do Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

 

* Quyền hạn và trách nhiệm:

1. Tham dự các cuộc họp thảo luận về chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan đến khoa học và công nghệ.

2. Tham dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; Các cuộc họp tư vấn tuyển chọn cơ quan chủ trì, xét duyệt đề cương, nghiệm thu - đánh giá kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo quy định.

3. Được cung cấp những thông tin, tài liệu và đến các cơ sở của địa phương nghiên cứu tình hình thực tế có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của quy định này.

4. Được đảm bảo điều kiện cần thiết và các chế độ theo quy định phục vụ công tác của Hội đồng

5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình.

 

Chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020)

Thông báo
Công văn 05/TTTK ngày 12/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Công văn số 08/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp năm 2017
Công văn số 07/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Công văn về việc tổ chức điều tra thống kê về KH&CN năm 2017
Thông báo nộp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo số 162/TB-SKHCN ngày 04/12/2017 V/v thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trong j điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thông báo số 653/SKHCN-CNg ngày 23/11/2017 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn 149/SKHCN-CNg ngày 07/4/2017 V/v phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 39/QĐ-UBND
Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 24/2/2017 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018
Mẫu báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng và kế hoạch tháng
Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại : 89
+ Hôm nay: 89
Tổng lượng truy cập
1284816

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007