Ngày 18 Tháng 1 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ


⇔ Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/09/1999 Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

 

⇔ Hướng dẫn Về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (Ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ ngày 13/09/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia).

 

⇔ Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ hạch toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

 

⇔ Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (Ban hành kèm theo Quyết định số 03?QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia).

 

⇔ Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia).

 

⇔ Quy định Về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 08/04/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia).

 

⇔ Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2010 (Ban hành kèm theo quyết định số 04/QĐ-HĐQLQ ngày 05/05/2010 của Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia).

 

⇔ Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15/06/2009 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia).

 

⇔ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

⇔ Quyết định số 28/QĐ-HĐQLQ ngày 05/10/2011 Ban hành quy định về việc cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

 

⇔ Quy định về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý ngiã quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQLQ ngày 14/9/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia).

 

⇔ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/04/2014 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

 

⇔Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED ngày 04/10/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ).

 

 

 

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007